Články MODLITBA ZVERENIA (ZASVÄTENIA) SV. JOZEFOVI

MODLITBA ZVERENIA (ZASVÄTENIA) SV. JOZEFOVI

Svätý Jozef, povzbudení príkladom Ježiša a Márie, aj my dnes prichádzame
k tebe v plnej dôvere a už vopred ďakujeme za vypočutie našich prosieb.
Ty si bezpečne ochránil Ježiša a Máriu vo veľmi ťažkých, ale aj bežných
chvíľach života. S dôverou i vďakou vopred o to isté prosíme aj pre nás.
Lebo vieme, že tam, kde je tvoja ochrana a pomoc, tam nič potrebné
nechýba. A ako si nikdy nesklamal Ježiša a Máriu, tak nesklameš ani nás.
Ďakujeme za doterajšiu ochranu, aj keď sme tvojej úcte nevenovali veľkú
pozornosť. O to viac ďakujeme za vypočutie prednesených prosieb teraz,
keď sa aj tešíme z našej obnovenej úcty k tebe ako stále ochotnému
Pomocníkovi v našich potrebách.
Svätý Jozef, vieme, že teba si Boh vyvolil za Ježišovho pestúna a za čistého
ženícha Panny Márie a Hlavu slávnej Rodiny. Dnes prichádzame k tebe
takí, akí sme – so všetkým čo sme a čo máme a privádzame ti vo svojich
srdciach tiež všetkých, ktorých nám Boh zveril. Úplne sa (ti zasväcujeme
a) zverujeme do tvojej starostlivosti. Tak ako si chránil Ježiša a Máriu,
prijmi aj nás pod svoju mimoriadnu ochranu. Prosíme, vypros nám milosť,
aby sme sa od Ježiša a Márie učili bezhraničnej dôvere k tebe, veď si sa
vždy postaral o svoju Rodinu a nikdy si neodmietol ani jednu prosbu
a neprehliadol ani jednu potrebu Ježiša a Márie.
Sv. Jozef, vypros nám pokoj, radosť, vernosť, čnosti nášho životného stavu,
jednotu v našich srdciach a vo vnútri našich rodín, spoločenstiev, farností,
celej našej diecézy. Nech sa naše domy a príbytky stanú podobnými tvojmu
v Nazarete – jednoduchému, avšak bohatému na lásku.
Svätý Jozef, bdej nad našimi srdcami, aby sa v nás neusadilo zlo. Nech
vieme rozlíšiť, kde na nás číha Nepriateľ našej spásy. S tvojou a Máriinou
pomocou a v sile Ježiša Krista, nech sa mu vždy vzoprieme. Uč nás pozorne
načúvať Boha, aby sme podľa tvojho príkladu ochotne, veľkodušne
a s láskou plnili Jeho vôľu. Chráň naše životy pred každým nešťastím.
Vyprosuj nášmu národu a celému svetu oslobodenie od pandémie, ktorú
prežívame, ale tiež ochotu jednotlivcov, národov i celého sveta obrátiť sa
k Bohu a konať pravé pokánie. Sv. Jozef, postrach zlých duchov, zvlášť ťa
prosíme, ochráň nás pred každou pandémiou, ktorá by v nás chcela zničiť
Božiu milosť a večný život.
Vypros nám požehnanie od Božieho Syna pre každú našu činnosť a uč nás
vážiť si prácu, tak, ako si to robil ty. Nech ju nechápeme len ako prostriedok
materiálneho zabezpečenia, ale aj ako dôležité a krásne poslanie osobného
rastu na zveľaďovaní nášho spoločného domova – sveta – v spolupráci so
Stvoriteľom. A tiež ako možnosť konať dobro pre našich bratov a sestry.
Prosíme, vyprosuj pre všetkých, zvlášť nezamestnaných vhodnú a dôstojnú
prácu, aby nikto netrpel a nebol hladný a bez domova preto, že nemá
prácu. Vzbuď v srdciach tých, na ktorých sa obraciame s prosbou o pomoc,
ale aj v našich srdciach, pravý úmysel, aby sme mohli pre dobro iných,
zvlášť chudobných a všetkých odkázaných na pomoc, vykonať veľa dobra.
Sv. Jozef, ty si prežil svoj život v spoločenstve Ježiša a Márie, ktorí boli pri
tebe aj v posledných chvíľach tvojho života. Buď pri nás vo chvíli našej
smrti spolu s Ježišom a Máriou, aby ste každému z nás pomohli prekročiť
bránu smrti a sprevádzali nás do nebeského kráľovstva.
Svätý Jozef, ty si vychovával Najvyššieho Veľkňaza Ježiša, keď ti bol
zverený ešte ako dieťa. Pros u Ježiša za terajších i nových kňazov! Pros tiež
za rodičov a vychovávateľov, aby podľa tvojho príkladu a s tvojou
pomocou vychovávali z detí mladých ľudí, ktorí ochotne pôjdu za Božím
hlasom v povolaní, do ktorého ich volá Pán.
Veríme, že keď sa aj s tvojou pomocou ozdraví život jednotlivcov, rodín,
spoločenstiev, farností, ozdraví sa a zjednotí aj celá naša diecéza. Prijmi
ju, jej pastiera – nášho otca biskupa Stanislava, kňazov i zasvätených, naše
rodiny i všetkých veriacich pod svoju mocnú ochranu, veď si Ochrancom
svätej Cirkvi!
Sľubujeme, že sa budeme snažiť prehlbovať našu úctu k tebe a šíriť ju aj u
tých, ktorí sú nám zverení. Milostivo vypočuj naše prosby a ukáž, že si
našim patrónom v živote i v smrti. Ešte raz opakujeme: úplne (sa ti
zasväcujeme a) zverujeme do tvojej starostlivosti seba i všetkých našich
drahých. Prosíme, prijmi nás pod svoju mocnú ochranu. Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup,
Rožňava 5. marca 2021, prot. č. 100/2021


Zdroj: burv.sk