Korunka Božieho milosrdenstva

Korunka Božieho milosrdenstva

Na začiatku:
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi/. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravas‘ Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho,  Ježiš/.   Svätá Mária,   Matka Božia,   pros   za   nás   hriešnych   teraz
i v hodinu smrti našej. Amen.

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal  z  Ducha  Svätého,  narodil   sa  z   Márie  Panny,   trpel
za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych./ Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v  odpustenie  hriechov,  vo   vzkriesenie   tela 
a v život večný. Amen.

Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista/, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).

Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie/, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).

Na zakončenie:
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný/, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).

Imprimatur, Mons. Stanislav Zvolenský, 1. jún 2007