Články Modlitba zasvätenia sa sv. Jozefovi

Modlitba zasvätenia sa sv. Jozefovi

19. marca 2021; aj inokedy

Svätý Jozef, povzbudení príkladom Ježiša a Márie, aj my dnes prichádzame k tebe v plnej dôvere a už vopred ďakujeme za vypočutie našich prosieb. Ty si bezpečne ochránil Ježiša a Máriu vo veľmi ťažkých, ale aj bežných chvíľach života. S dôverou i vďakou vopred o to isté prosíme aj pre nás. Lebo vieme, že tam, kde je tvoja ochrana a pomoc, tam nič potrebné nechýba. A ako si nikdy nesklamal Ježiša a Máriu, tak nesklameš ani nás. Ďakujeme za doterajšiu ochranu, aj keď sme tvojej úcte nevenovali veľkú pozornosť. O to viac ďakujeme za vypočutie prednesených prosieb teraz, keď sa aj tešíme z našej obnovenej úcty k tebe ako stále ochotnému Pomocníkovi v našich potrebách.

Svätý Jozef, vieme, že teba si Boh vyvolil za Ježišovho pestúna a za čistého ženícha Panny Márie a Hlavu slávnej Rodiny. Dnes prichádzame k tebe takí, akí sme – so všetkým čo sme a čo máme a privádzame ti vo svojich srdciach tiež všetkých, ktorých nám Boh zveril. Úplne sa (ti zasväcujeme a) zverujeme do tvojej starostlivosti. Tak ako si chránil Ježiša a Máriu, prijmi aj nás pod svoju mimoriadnu ochranu. Prosíme, vypros nám milosť, aby sme sa od Ježiša a Márie učili bezhraničnej dôvere k tebe, veď si sa vždy postaral o svoju Rodinu a nikdy si neodmietol ani jednu prosbu a neprehliadol ani jednu potrebu Ježiša a Márie.

Sv. Jozef, vypros nám pokoj, radosť, vernosť, čnosti nášho životného stavu, jednotu v našich srdciach a vo vnútri našich rodín, spoločenstiev, farností, celej našej diecézy. Nech sa naše domy a príbytky stanú podobnými tvojmu v Nazarete – jednoduchému, avšak bohatému na lásku. 

Svätý Jozef, bdej nad našimi srdcami, aby sa v nás neusadilo zlo. Nech vieme rozlíšiť, kde na nás číha Nepriateľ našej spásy.  S tvojou a Máriinou pomocou a v sile Ježiša Krista, nech sa mu vždy vzoprieme. Uč nás pozorne načúvať Boha, aby sme podľa tvojho príkladu ochotne, veľkodušne a s láskou plnili Jeho vôľu. Chráň naše životy pred každým nešťastím. Vyprosuj nášmu národu a celému svetu oslobodenie od pandémie, ktorú prežívame, ale tiež ochotu jednotlivcov, národov i celého sveta obrátiť sa k Bohu a konať pravé pokánie. Sv. Jozef, postrach zlých duchov, zvlášť ťa prosíme, ochráň nás pred každou pandémiou, ktorá by v nás chcela zničiť Božiu milosť a večný život.

Vypros nám požehnanie od Božieho Syna pre každú našu činnosť a uč nás vážiť si prácu, tak, ako si to robil ty. Nech ju nechápeme len ako prostriedok materiálneho zabezpečenia, ale aj ako dôležité a krásne poslanie osobného rastu na zveľaďovaní nášho spoločného domova – sveta – v spolupráci so Stvoriteľom. A tiež ako možnosť konať dobro pre našich bratov a sestry. Prosíme, vyprosuj pre všetkých, zvlášť nezamestnaných vhodnú a dôstojnú prácu, aby nikto netrpel a nebol hladný a bez domova preto, že nemá prácu. Vzbuď v srdciach tých, na ktorých sa obraciame s prosbou o pomoc, ale aj v našich srdciach, pravý úmysel, aby sme mohli pre dobro iných, zvlášť chudobných a všetkých odkázaných na pomoc, vykonať veľa dobra. Sv. Jozef, ty si prežil svoj život v spoločenstve Ježiša a Márie, ktorí boli pri tebe aj v posledných chvíľach tvojho života. Buď pri nás vo chvíli našej smrti spolu s Ježišom a Máriou, aby ste každému z nás pomohli prekročiť bránu smrti a sprevádzali nás do nebeského kráľovstva.

Svätý Jozef, ty si vychovával Najvyššieho Veľkňaza Ježiša, keď ti bol zverený ešte ako dieťa. Pros u Ježiša za terajších i nových kňazov! Pros tiež za rodičov a vychovávateľov, aby podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou vychovávali z detí mladých ľudí, ktorí ochotne pôjdu za Božím hlasom v povolaní, do ktorého ich volá Pán.

Veríme, že keď sa aj s tvojou pomocou ozdraví život jednotlivcov, rodín, spoločenstiev, farností, ozdraví sa a zjednotí aj celá naša diecéza. Prijmi ju, jej pastiera – nášho otca biskupa Stanislava, kňazov i zasvätených, naše rodiny i všetkých veriacich pod svoju mocnú ochranu, veď si Ochrancom svätej Cirkvi!

Sľubujeme, že sa budeme snažiť prehlbovať našu úctu k tebe a šíriť ju aj u tých, ktorí sú nám zverení. Milostivo vypočuj naše prosby a ukáž, že si našim patrónom v živote i v smrti. Ešte raz opakujeme: úplne (sa ti zasväcujeme a) zverujeme do tvojej starostlivosti seba i všetkých našich drahých. Prosíme, prijmi nás pod svoju mocnú ochranu. Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, Rožňava 5. marca 2021, prot. č. 100/2021 

Litánie k svätému Jozefovi

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

zmiluj sa nad nami

Otec na nebesiach, Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh.

oroduj za nás

Svätá Mária,
Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávidov,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Šľachetný strážca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Kristov,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Ustanovil ho za pána svojho domu.
R: A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa:
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženích preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba k svätému Jozefovi

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen. 

Svätý Jozef, ty si vychovával Najvyššieho Veľkňaza Ježiša, keď ti bol zverený ešte ako dieťa. Pros u Ježiša za terajších i nových kňazov! Pros tiež za rodičov a vychovávateľov, aby podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou vychovávali z detí mladých ľudí, ktorí ochotne pôjdu za Božím hlasom v povolaní, do ktorého ich volá Pán. Amen.